Cultuureducatie

Stichting Cultuur in Uitvoering begeleidt en adviseert scholen over de mogelijkheden van het vak muziek binnen het onderwijs. Wij bieden een:

 • Vakdocent cultuur
 • MusicKids project, in samenwerking met een vereniging
 • Projecten op maat, op aanvraag van een school
 • Deskundigheidsbevordering docententeam op het gebied van muziek

Vakdocent

De missie van Stichting Cultuur in Uitvoering is om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te laten komen met cultuur. Eén van onze kerntaken is dan ook het vinden en verbinden van cultuurprofessionals. Wij beschikken over een groot netwerk van professionals in de cultuursector met een bevoegdheid tot lesgeven.

De vakleerkracht is een professional op het gebied van bijvoorbeeld muziek, dans, beeldende vorming of drama. Door de inzet van een vakleerkracht snijdt het mes aan twee kanten. Wanneer hij/zij voor de klas staat is er ruimte voor de leerkracht om andere taken uit te voeren, terwijl de kinderen op hoogwaardig niveau cultuuronderwijs genieten.

Concreet betekent dit dat wij scholen helpen met het invullen van zowel vaste als tijdelijke vacatures. Aan de hand van de gewenste kwaliteiten waarover het personeel moet beschikken, zoeken wij de kandidaat die daar het beste bij past. Naast de werving en selectie verzorgen wij ook de loonadministratie. Doordat de vakleerkracht niet op de loonlijst van de school staat, is en blijft er een grote mate van flexibiliteit.

MusicKids

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden minder vanzelfsprekend. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maken met het bespelen van een instrument.

Met het opzetten van MusicKids op basisscholen bereiken we een grote groep jeugd. In nauw overleg met de school krijgen zij onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening. We prikkelen de leerlingen in deze eerste periode van het project, leren ze dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden presenteren de kinderen dit aan ouders/buurt etc. Na afloop van het project stromen de kinderen door naar de vereniging.

Onder schooltijd - 16 weken

 

Deskundigheidsbevordering

Cultuur in Uitvoering begeleidt scholen in het primair onderwijs ten aanzien van het vak muziek. Dit betekent concreet:

 • Het team begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs door coaching, workshops en/of studiedagen gericht op ritmiek, zang en schoolinstrumenten.
 • Docenten die affiniteit hebben met muziek bijscholen.
 • Werken aan transitie door docenten flexibel in te zetten voor de klas.
 • Een maatschappelijke rol vervullen ten aanzien van de doorstroom van leerlingen naar verenigingen in de regio.
 • Het creëren van een doorlopende leerlijn muziek.
 • Het verduurzamen van de relatie met het culturele veld, het creëren van naschools aanbod in samenwerking met verenigingen of mogelijke andere partners.
 • Niet meer werken vanuit een ad-hoc missie, maar verduurzaming naar een structurele samenwerking.

Windkracht 6

Ieder jaar organiseren wij op aanvraag in samenwerking met een muziekvereniging een project onder schooltijd. Onder leiding van een bevoegd docent volgen alle leerlingen van groep 5 of 6 een project getiteld Windkracht 6. Windkracht 6 is door Kunstfactor ontwikkeld om kinderen enthousiast te maken voor muziek. 

Windkracht 6 is een educatief muziekpakket voor groep 5 of 6 in het basisonderwijs. Blaasmuziek dekt niet helemaal de lading, want ook de snaarinstrumenten komen aan bod! De eigentijdse liedjes, de instructieve filmpjes en de werkbladen voor de leerlingen vormen een welkome aanvulling op de reguliere muzieklessen. Met de digitale versie van het pakket in de vorm van muziekflipcharts wordt muziekonderwijs voor kinderen en leerkrachten nóg toegankelijker gemaakt.

Een echte aanrader dus!

Onder schooltijd - 4 weken (introductielessen)