ONZE AANPAK

Door de veranderende buitenschoolse muziekeducatie is het nodig de organisatie rondom muziekonderwijs anders vorm te geven. De stichting In Uitvoering biedt een nieuwe vorm van muziekonderwijs, begeleidt en adviseert verenigingen over muziekonderwijs en implementeert deze nieuwe vorm via en samen met verenigingen.

ALLES VOOR KWALITATIEF GOED MUZIEKONDERWIJS

Stichting In Uitvoering  ontwikkelt een nieuwe vorm van muziekonderwijs, begeleidt en adviseert verenigingen over muziekonderwijs, implementeert een nieuwe vorm van muziekonderwijs door en met verenigingen. In de uitvoering van de opdracht speelt verenigingsondersteuning een belangrijke rol. Participatie en betrokkenheid zijn de middelen om te komen tot kwalitatief muziekonderwijs. 

Opleidingscoördinator 
Stichting In Uitvoering werkt aan de hand van het nieuwe raamleerplan van de LKCA. Het raamleerplan schrijft voor dat een opleidingscoördinator wordt aangesteld die toeziet op een correcte uitvoering van het raamleerplan. Ter ondersteuning van zowel de opleidingscoördinator als de werkgroep  werkt In Uitvoering met een secretariaat.

Werkgroep
Om de opleiding voor alle betrokkenen financieel zo gunstig mogelijk te houden worden veel werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers van de plaatselijke muziekverenigingen. Dit vergroot de betrokkenheid, samenwerking en een open communicatie. De leden van de werkgroep  nemen de volgende taken voor hun rekening:

 • plannen van theorielessen, theorie- en praktijk examens, vakantieroosters, diploma-uitreiking, solistenconcours, voorspeelavonden en leerlingenwervingsprojecten;
 • actualiseren van Leerling(volg)systeem met gegevens leerlingen, rapportcijfers, presentiegegevens en evaluatieformulieren.

Certificering
Stichting In Uitvoering werkt voor de verstrekking van een landelijk diploma samen met het LKCA en Hobéon en committeert zich hiermee aan de spelregels die beide organisaties hiervoor hanteren. Leerlingen die een examen met goed gevolg afleggen ontvangen een officieel erkend landelijk diploma.

Docenten
De docenten werken als zelfstandig ondernemer voor de diverse muziekverenigingen. Docenten tekenen een modelovereenkomst en overleggen een VOG-verklaring.

Centraal leerling(volg)systeem
Alle leerlingen van de bij de stichting aangesloten verenigingen worden geregistreerd in een online leerling(volg)systeem. Hieruit wordt naar behoefte voor de opleiding belangrijke informatie gehaald. Ook alle administratieve taken van het secretariaat zijn gekoppeld aan dit systeem.

Voorwaarden
Voor de overdracht aan kennis stelt In Uitvoering een aantal voorwaarden waaronder het bijhouden van het leerlingvolgsysteem en participatie in de werkgroep.

Werkzaamheden
In Uitvoering verricht structurele werkzaamheden voor een nieuw op te richten stichting:

 • adviseren van het stichtingsbestuur / opleidingscommissies en docenten
 • aansturen werkgroep
 • ontwerpt daar waar nodig hulpmiddelen ter ondersteuning van het raamleerplan
 • aanleggen en onderhouden docenten-map
 • diploma uitreiking
 • opstellen jaarprogramma
 • praktijkexamens voorjaar & najaar
 • rapporten winter & zomer
 • statusgegevens januari /juli voor subsidieverstrekking
 • theorie-examens en -lessen
 • uitreiking theoriecertificaten / diploma’s
 • gegevens uitwisseling website

Resumé
Voordelen verenigingen:

 • een hoog kwalitatief niveau van de leerlingen
 • online leerling(volg)systeem met o.a. duidelijkheid over ontwikkeling leerling, - historie leerlinggegevens en historie docentgegevens
 • leerling in staat te stellen een officieel erkend diploma te behalen
 • ondersteuning en advies bij het werven van gekwalificeerde docenten
 • het veilig stellen (borgen) van de subsidiëring van hun opleiding
 • verslaglegging statusgegevens naar subsidieverstrekker
 • ondersteuning bij het werven van leerlingen
 • advies op het gebied van de kwaliteitsbewaking van de opleiding
 • een centraal aangeboden theorieopleiding
 • examinering binnen de gemeente
 • gebruik te maken van de bij de overige aangesloten verenigingen opgedane ervaring op het gebied van werving, docenten en opleiding
 • een serieus te nemen gesprekspartner in overleg met andere organisaties