CERTIFICERING

Cultuur in Uitvoering beschikt sinds 1 december 2017 over het kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck).

LANDELIJKE CERTIFICERING STICHTING IN UITVOERING

Cultuur in Uitvoering beschikt over het kwaliteitskenmerk Cultuurkeur (Ck).

Kwaliteitskader Cultuureducatie en amateurkunst
Het certificaat is door het onafhankelijke bureau Hobéon verleend op basis van de toetsing die afgelopen oktober heeft plaatsgevonden. De certificering is bedoeld voor alle organisaties die werkzaam zijn in de cultuureducatie en amateurkunst. Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, de landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie en amateurkunst.

De certificering is landelijk in de plaats gekomen van de voormalige Rijkserkenning voor muziekscholen en creativiteitscentra.

De auditor van Hobéon heeft in de documentatie en tijdens de gesprekken op de audit-dag Cultuur in Uitvoering leren kennen “als een organisatie die met veel enthousiasme, motivatie en betrokkenheid werkt aan de ondersteuning van muziekverenigingen en de uitvoering van projecten”, aldus Dhr. Stoltenborg.
Hij constateerde ook dat Cultuur in Uitvoering aantoonbaar zicht heeft op de wensen van de klant.  “Zowel bij de amateurkunst als bij de cultuureducatie heeft CIU een vaste aanpak, als het nodig is wordt deze aangepast. Klanten, docenten en andere stakeholders worden, mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluaties, betrokken bij de bijstellingen van het aanbod. “    

 

“Naast ondersteunen is het belangrijk verenigingen te informeren en centraal te verbinden. Het besturen van een vereniging kost veel tijd en gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Het is voor bestuurders lastig om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en tijdrovend om verbindingen te leggen met andere verenigingen c.q. organisaties. Dit laatste ziet Stichting In Uitvoering als een belangrijke taak bij het invullen en het organiseren van muziekonderwijs samen met de verenigingen.

Het onderbrengen van het muziekonderwijs bij In Uitvoering leidt tot een kwalitatief betere muziekopleiding voor de verenigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een digitaal leerlingvolgsysteem. Naast de belangen van de leerling wordt daarnaast ook duidelijk rekening gehouden met het belang van de vereniging. Dit vereist wel een professionele aanpak en organisatie van het muziekonderwijs. Ondersteuning van het muziekonderwijs op basisscholen levert daarbij een belangrijke basis voor de continuïteit van succesvol muziekonderwijs bij de verenigingen.

Door een vereniging in het hele proces mee te laten participeren, worden de verenigingen vanzelfsprekend veel nauwer betrokken bij de opleiding. Vooral door de inzet van eigen vrijwilligers en het steeds in het oog houden van het verenigingsbelang blijft deze vorm van muziekopleiding voor zowel gemeente, ouders en verenigingen ook op de langere termijn betaalbaar. Door de inzet van vrijwilligers binnen de organisatie van de opleiding is er sprake van zeer grote betrokkenheid, samenwerking en een open communicatie met korte communicatielijnen.”